Diplomatska soba

Ugo Bruneti:
Portret Vjekoslava Viskovića,
ulje na platnu, XIX vijek

Kapetan duge plovidbe Vjekoslav Visković (1828-1891) najistaknutija je ličnost među Viskovićima koji su se bavili pomorstvom i diplomatijom u XIX vijeku. Njegova pomorska karijera obilježena je podvigom kada je kao zapovjednik brigantina Carletto spasio osam napuljuskih pomoraca nakon čega je odlikovan Zlatnom medaljom austrijskog cara. Viskoviću kao cijenjenom kapetanu koji je dokazao svoju odanost carstvu pružena je prilika da uđe u diplomatske krugove. Kao diplomata Austro-Ugarske radio u Sulini i Tulči u Rumuniji i Brindiziju u Italiji, a vrhunac karijere doživio je imenovanjem za generalnog konzula u tada osmanskom gradu Solunu. Vjekoslav Visković se interesovao za prošlost rodnog grada i zaslužan je za sistematizaciju Arhiva peraške opštine. Njegove priloge iz peraške prošlosti, pisma i studije pod nazivom Memorie objavio je njegov brat Frano u knjizi Storia di Perasto. Na portretu se može vidjeti 11 odlikovanja koje ovaj Peraštanin nosi na prsima: crnogorsko, prusko, saksonsko, austrijsko, vatikansko, tursko.

Fotografija nepoznatog autora:
Generalni konzul Austro-Ugarske Vjekoslav Visković sa personalom konzularnog predstavništva u Solunu,
osamdesete godine XIX vijeka

lmenovanje  Vjekoslava Viskovića za konzula Austro-Ugarske u Brindiziju, XIX vijek

Početkom svoje bogate diplomatske karijere a nakon službovanja u Sulini u Rumuniji, Vjekoslav Visković je ukazom austrougarskog cara Franca Jozefa I 14. novembra 1868. godine imenovan za konzula u italijanskom Brindiziju.

Ivan Volarić:
Portret Frana Viskovica,
ulje na platnu, 1903.

Frano Visković (1836-1905), pomorski kapetan, stručnjak u oblasti pomorstva i pisac, istaknuta je ličnost peraške plemićke porodice Visković. Čak 37 godina bio je zapovjednik na jedrenjacima i parobrodima austrijskog Lojda, a pomorsku karijeru okončao je u Trstu kao glavni inspektor ovog poznatog parobrodskog društva. U stručnim pomorskim krugovima poznat je kao izumitelj tri nautičke sprave - olujnog kompasa, ciklonografa i dromoskopa, kao i po udžbeniku za pomorske škole Manuale nautico di metereologia. U Trstu je štampao 1898. godine zbirku dokumenata od propasti Venecije do druge austrijske vladavine Storia di Perasto, a  1904. godine monografiju o ostrvu Sveti Đorđe. Zaslugom Frana Viskovića sačuvana su i popravljena mnoga djela likovne baštine Perasta poput portreta iz porodične zbirke i zavjetnih slika iz Crkve Gospa od Škrpjela.

Olujni kompas,
izum Frana Viskovića,
XIX vijek

Olujni kompas je navigacioni instrument koji je služio orijentaciji na moru. Svoju primjenu je brzo pronašao na mnogim brodovima jer je, bez obzira na položaj broda, uvijek pokazivao pravi smjer.

Dijamantis: 
Portret Josipa Viskovića,
ulje na platnu, XIX vijek


Josip Visković (1830-1891) bio je pomorski kapetan koji je svoju dugu pomorsku karijeru započeo 1849. godine, a već 1853. godine postao zapovjednik. Na jedrenjacima austrijskog Lojda decenijama je sticao iskustvo da bi pomorsku karijeru završio kao agent ovog parobrodskog društva u Dubrovniku. Bio je vicekonzul Švedske i Norveške u Konstanci. Na izloženom portretu sa lijeve strane na zelenoj traci prikazan je švedski orden dodijeljen ovom znamenitom Peraštaninu.

Ivan Volarić:
Portret Krsta Viskovića,
ulje na lesonitu, 1903. godina

Krsto Visković (1856-1913) bio je pomorski kapetan i agent austrijskog Lojda u Kotoru. Bavio se diplomatijom kao vicekonzul Švedske i Norveške u Sulini i Konstanci. Za zasluge u diplomatskoj službi kralj Aleksandar Obrenović ga je odlikovao Ordenom Takovskog krsta, crnogorski knjaz Nikola Ordenom Danila I, bugarski knez Ferdinand Ordenom za građanske zasluge, a nosilac je turskog, ruskog i francuskog odlikovanja. Visković je za vrijeme službovanja u Kotoru bio član Bokeljskog starinarskog društva i viceadmiral Bokeljske mornarice. Napisao je brošuru Dvije riječi o bitci 15. maja 1654. godine u Perastu koju je štampao u Bokeškoj štampariji u Kotoru 1909. godine.

Nepoznati fotograf:
Marko Matikola Balović,
XIX vijek

Marko Matikola Balović (1810-1898) prva je i značajna ličnost porodice Matikola Balović. Jedan je od prvih pomoraca iz Boke Kotorske koji je zvanje kapetana duge plovidbe stekao u službi austrijskog Lojda, a nedugo nakon toga unaprijeđen je u inspektora ovog parobrodskog društva u Trstu. Kao gradski kapetan Perasta zaslužan je za osnivanje Pobožne zaklade koja se bavila prikupljanjem priloga za obnovu svetilišta Gospa od Škrpjela. Zaslužan je za očuvanje starog i bogatog arhiva porodice Balović.

Ivan Grubaš:
Vjenčanje Venecije sa morem,
ulje na platnu, XIX vijek

Veduta Venecije sa prikazom tradicionalne svečanost Regata storica. U prvom planu su barke i gondole sa posmatračima uz pogled na palate u kanalu Grande ukrašene crvenim i plavim zastavama na prozorima. Vjenčanje Venecije sa morem naslikano je 1895. godine u Trstu.

Orden Danila I,
Crna Gora,
XIX vijek

Fundus Muzeja grada Perasta posjeduje četiri primjerka crnogorskog Ordena Danila I. Ordenom četvrtog stepena uz Povelju crnogorskog knjaza Nikole I odlikovan je agent austrijskog Lojda Krsto Visković 20. marta 1897. godine na Cetinju.

 

Orden Takovskog krsta,
Srbija,
XIX vijek

Muzej grada Perasta u svojoj zbirci ima četiri primjerka srpskog Ordena Takovskog krsta. Orden četvrtog stepena Takovskog krsta uz Povelju kralja Srbije Aleksandra I  dodijeljen je agentu austrijskog Lojda iz Kotora Krstu Viskoviću 7. jula 1897. godine u Beogradu.

Orden italijanske krune,
Italija,
XIX vijek

U postavci Muzeja grada Perasta nalazi se i Orden Viteza italijanske krune V stepena kojim je odlikovan austrougarski konzul Vjekoslav (Ludoviko) Visković 27. februara 1872. godine u Rimu. Uz Orden je ovom Peraštaninu dodijeljena Diploma italijanskog kralja Viktora Emanuela II.

Kraljevski orden Vasa, 
Švedska,
XIX vijek

Za zasluge u diplomatskoj misiji kao vicekonzulu Švedske i Norveške, Josipu Viskoviću je 2. oktobra 1884. godine dodijeljen Kraljevski orden Vasa uz pripadajuću diplomu.

Povelja Marku Matikoli Baloviću uz Orden Franca Jozefa,
XIX vijek

U postavci Muzeja grada Perasta nalaze se austrijski ordeni, medalje i povelje koje su dobijali istaknuti Peraštani među kojima se posebno izdvaja Marko Matikola Balović. Od austrijskog cara Franja Josifa I dobio je odlikovanje i zvanje viteza 1859. godine.

Ferman Vjekoslavu Viskoviću
povodom imenovanja za konzula Austro-Ugarske u Solunu 1884. godine

Muzej grada Perasta posjeduje dragocjenu zbirku fermana i berata koja svjedoči o živoj diplomatskoj aktivnosti, odlikovanjima i privilegijama koje je istaknutim Peraštanima dodjeljivalo Osmansko carstvo. Fermani i berati u našoj postavci su iz XIX vijeka i pisani su na staroturskom (osmanskom) jeziku.

Berat Juliju Matikoli Baloviću,
XIX vijek

Berat je arapska riječ koja označava dokument, carski ukaz kojim se postavlja na funkciju neki službenik, a može se odnositi i na dodjeljivanje novčane nadoknade, odlikovanja ili posjeda.

Kalpaci Peraške mornarice,
XIX vijek

U postavci Diplomatske sobe Muzeja grada Perasta nalaze se oficirski i admiralski kalpaci Peraške mornarice sa gradskim grbom.