OJU Muzeji Kotor

Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor osnovana je 1992. godine i u njenom sastavu djeluju Muzej grada Perasta, Lapidarijum, Crkva sv. Pavla i Galerija solidarnosti.

Muzej grada Perasta

Muzej grada Perasta osnovan je odlukom gradskih vlasti 1937. godine. Muzejski fond najvećim dijelom formiran je donacijom Peraštana, nasljednika poznatih porodica, tokom druge polovine XIX i početkom XX vijeka. Pored portreta slavnih Peraštana, oružja i drugih predmeta iz prošlosti grada, u muzeju je i bogata arhivska građa Perasta od sredine XV vijeka. U sastavu muzeja od 1970. godine je i Memorijal porodice Visković.

Muzej se nalazi u najreprezentativnijem zdanju u Perastu, palati kapetana Vicka Bujovića iz 1694. godine, koja se smatra jednom od najpoznatijih građevina profane arhitekture 17. vijeka na istočnoj obali Jadranskog mora.

Lapidarijum

Predmeti kamene plastike Lapidarijuma u Kotoru čine jednu jedinstvenu grupu spomenika naše prošlosti, sigurno najbogatiju u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih na jugoistočnoj obali Jadrana. Sadašnji Lapidarijum nalazi se u romano-gotičkoj crkvi sv. Mihaila na Pjaci od kina u Starom gradu u Kotoru.

U stalnoj postavci Lapidarijuma izloženi su eksponati iz antičkog i kasnoantičkog perioda, ranog hrišćanstva, preromanike, romanike, gotike, renesanse i baroka. Među njima svakako treba izdvojiti svjetske unikate, kao što su portret rimskog imperatora Domicijana iz I vijeka naše ere, ilirsko-rimske kupaste cipuse (nadgrobne spomenike) iz II-III vijeka naše ere, fragmente ranohrišćanske epohe među kojima se ističe reljef Jagnjeta (Agneca) Božijeg, kao i djelimično rekonstruisan kameni crkveni namještaja iz perioda preromanike. Izložen je i veći broj izuzetno dekorisanih kapitela u rasponu od antičkog perioda pa do baroka.

U Lapidarijumu je izloženo i više grbova kotorskih providura i starih kotorskih i peraških porodica: Pezzi, Beskuća, Drago, Paskvali, Manjo, Bolini, Bembo, Buća, Bizanti, Vrjaken, Contareno i Visković.

Crvka svetog Pavla

Crkvu svetog Pavla je kao svoju zadužbinu sagradio kotorski građanin Pavle Bari 1263. Godine.

Uz crkvu je uspostavljen najprije muški, a od 16. vijeka ženski dominikanski samostan, u kome je okončala život 1565. godine zazidana u svojoj ćeliji kotorska svetiteljka, Blažena Ozana.

Kada je crkva u doba Napoleonove okupacije (1807-1814) bila pretvorena u kasarnu, unutrašnjost je bila međuspratnom konstrukcijom podijeljena na dva nivoa, tako da se potpuno izgubio osnovni karakter jedinstvenog crkvenog prostora. Za vrijeme italijanske okupacije u II svjetskom ratu pretvorena je u zatvor, a u vrijeme Informbiroa i sukoba Tita sa Staljinom 1948. godine, ovaj objekat je postao ženski, takozvani Mali zatvor.

Ova dragocjena građevina je revitalizovana i adaptirana kao jedinstveni izložbeni muzejski prostor za bogatu zbirku kamenih spomenika gradskog Lapidarijuma, odnosno, kao polivalentna dvorana za izložbe, koncerte, naučne skupove i slično.

Galerija solidarnosti

Nakon zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine, pokrenuta je akcija prikupljanja umjetničkih djela sa čitavog prostora bivše Jugoslavije, preko tadašnjeg Udruženja likovnih umjetnika. Tada je Kotoru pripao izuzetno vrijedan umjetnički fond imenovan Galerija solidarnosti.

Umjetnička zbirka Galerije solidarnosti broji preko 400 djela (slika, grafika, crteža, skulptura i fotografija), koja su smještena od 2011. godine u prizemlju reprezentativne renesansno-barokne palate Pima, na Pjaci od brašna u Starom gradu u Kotoru.

Likovni fond Galerije solidarnosti predstavlja značajan segment kulture grada Kotora i Crne Gore. Ne treba zaboraviti da je Kotor grad spomenika i ogromnog kulturnog nasljeđa, u kojem se decenijski nedostatak moderne umjetnosti popunio upravo Galerijom solidarnosti.

Savjet OJU Muzeji Kotor

Ilija Mlinarević, predsjednik
Dubravka Jovanović, članica
Dragana Lalošević, članica u ime OJU Muzeji Kotor
Sandra Marinović, članica
Vladan Todorović, član

Direktor

mr Slađana Mijanović