Velika gruda

Tumul Velika (velja) gruda leži nešto južnije od tumula Mala gruda, u ravnici grbaljskog polja, prema selu Radanovići.

Tumul ima najvećI prečnik od 26 m, a njegov vrh se diže 6,30 m iznad okolnog terena. Velika gruda je ustvari dvostruki tumul i sastoji se od glinene mogile visine 4,50m nad kojom je izvedena druga gomila, u centru visoka 1,80 m, a izrađena od kamenih oblutaka iz obližnjeg potoka.

Arheološka istraživanja tumula Velika gruda izvođena su tokom tri godine, 1988, 1989. i 1990. godine, a nosilac je bio tadašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora, u saradnji sa Odjeljenjem za praistoriju i protoistoriju Univerziteta u Cirihu, koji je 1996. godine izdao dvotomnu publikaciju o ovom značajnom nalazištu.

Već prve godine istraživanja otkriveno je da je kamena kalota nad glinenom mogilom u stvari naknadna nekropola za višeslojno sahranjivanje. Poremećeni grobovi i raštrkani ostaci na samom vrhu kalote mogli su pripadati ranom željeznom dobu, dok su grobovi u dubljem sloju kamene kalote pripadali zadnjoj fazi bronzanog doba.

Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla
Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla Muzeji Kotor - Crkva sv. Pavla

Grobovi su bili obične jame u nasipu od pijeska i riječnih oblutaka, oivičeni krupnijim kamenjem, bez poklopnica. Jedan broj grobova bio je upotrebljavan više puta, tako da bi se moglo zaključiti da su to porodične grobnice jednog manjeg plemena praistorijskih stanovnika ovoga kraja.

Keramički i metalni nalazi iz grobova ove nekropole imaju veliki broj analogija u nalazima iz istovremenih nalazišta na istočnoj jadranskoj obali.

Na samom dnu glinene mogile otkriven je centralni dvospratni grob od kamenih ploča, bez poklopnica. Gornji grob je imao samo malo bronzanih priloga, dok je u donjem grobu pronađen zgrčeni skelet pokojnika položenog na lijevi bok, kome je iza leđa bila ostavljena obredna šolja od keramike sa urezanim i bijelo inkrustiranim ukrasima vučedolske kulture.

Ispred lica pokojnika bila su dva bronzana sječiva i jedna uska bronzana sjekira, a ispod potiljka ukupno osam karičica od samorodnog zlata, od kojih tri pripadaju tipu “mala gruda”, odnosno kritsko-mikenskoj kulturi, dok se ostalih pet može vezati za nalaze sa grčkog ostrva Lefkada iz jonskog arhipelaga.