Dokumenti

Plan integriteta

Plan integriteta 2018. - preuzmite pdf

Javni pozivi

Slobodan pristup informacijama

Br. 401/2019
09. 04. 2019.
Bracanović Đorđe, Kotor, Dobrota b.b., a preko advokata Vujović Milisava sa Cetinja
Dostavljanje informacije, o danu, mjesecu i godini prestanka radnog odnosa Gojka Andrijašvića

UP/I-2/2019
19. 04. 2019.
Odbačen - preuzmite pdf
Nepotpun ili nerazumljiv
Uvidom u dokumentaciju koju posjeduje OJu Muzeji Kotor, zaključeno je da je Gojko Andrijašević u radnom odnosu ove ustanove od 2001. godine, te da mu isti nije prestao.


17/2019
16. 01. 2019.
Opštinski odbor DPS Kotor
Dana 16. januara 2019. godine Opštinski odbor DPS Kotor obratio se OJU „Muzeji“ Kotor zahtjevomza slobodan pristup informacijama, broj 07/19 od 16. januara 2019. godine, kojim se traži dostavljanje informacija čiji je predmet slobodan pristupi nformacijama, a koji se tiče podataka o radovima na sanaciji bravarije izvedenim na objektu Muzej grada Perasta (palata Bujović).

UP/I-1/2019
29. 01. 2019
Kopija putem pošte - preuzmite pdf

jedan
18. 01. 2018.
Jovan Nikitović, Novinar kulture Pobjeda
Zahtjev za dostavljanje informacije: 1. Poštovani, molim Vas da mi na osnovu čl.30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite kopiju: - Izvještaja komisije za reviziju, koji se sačinjen tokom poslednjeg revizionog postuoka u Muzeju u Perastu.

14/2018
24. 01. 2018.
Odobren
Kopija putem pošte
Shodno zahtjevu OJU Muzeji Kotor je dostavio Izvještaj za Reviziju muzejskog materijala.

01-03-35/17-3
12. 10. 2017.
Agencija za sprječavanje korupcije
Dostaviti izvještaj o preduzetim preporukama u Mišljenju Agencije za spriječavanje korupcije, u roku od 90 dana ili do 31. 12. 2017. godine, vezano o spornim oglisima o zapošljavanju, koji su trajali jedan dan u periodu januar - februar 2017. Dostaviti izvještaj o raspisanim oglasima za vrijeme novog saziva Savjeta OJU Muzeji Kotor.

509/2017
18. 12. 2017
Proslijeđen - preuzmite pdf
Proslijeđen nadležnom organu
Proslijeđen izvještaj od strane predsjednika savjeta OJu Muzeji Kotor o preduzetim radnjama.


66
08. 02. 2017.
CGO - Centar za građansko obrazovanje
Zahtjev za pristupanje sledećim informacijama: - kopija svih ugovora zaključenih sa medijskim kućama, agencijama za odnose sa javnošću, agencijama za istraživanje javnog mnijenja i produkcijskigodinem kućama koje je OJU "Muzeji" Kotor angažovala u 2016. - kopija ugovora u kojima su navedeni iznosi koji su gore navedenim subjetima uplaćeni od strane OJU Muzeji Kotor u toku 2016.godine, i tip usluge koji ti iznosi pokrivaju shodno ugovorima - kopija informacije o novčanim transakcijama prema gore navedenim subjektima koje su vršene van navedenih ugovora, uz navođenje osnova transakcije i iznosa uplaćenog novca.

98
24. 02. 2017.
Obavještenje - preuzmite pdf
Informacija dostupna na internetu
Postupajući po podnijetom zahtjevu, OJU Muzeji Kotor je utvrdila da je shodno čl.30.stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. List CG" br. 44/12), određeno da organ vlasti o zahtjevu za pristup informacijama odlučuje rješenjem kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu, to su se stekli uslovi da se saglasno istom članu podnosiocu zahtjeva odobri pristup traženim informacijama. Kako je stranka u zahtjevu označila da joj se tražene informacije, u formi kopije dostave na e-mail adresu, to je odlučeno da će se pristup traženim informacijama izvršiti dostavom istih putem elektronske pošte, na adresi navedenoj u zahtjevu stranke.

537
14. 11. 2016.
MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora
Dostavljanje informacija i to: - svih ugovora o volonterskom radu koje je Muzej grada Perasta zaključio u oktobru 2016.godine. - svih ugovora o radu/rješenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno/neodređeno vrijeme koje je Muzej grada Perasta zaključio sa svojim zaposlenima u oktobru 2016. godina. - svih ugovora o djelu koje je Muzej grada Perasta zaključio sa svojim zaposlenima u oktobru 2016. godine - svih ugovora o privremenim i povremenim poslovima koje je Muzeju grada Perasta zaključio sa svojim zaposlenima u oktobru 2016. g.

56
06. 02. 2017.
Odbijen - preuzmite pdf
Neosnovan
Postupajući po podnijetom zahtjevu, OJU Muzeji Kotor je utvrdila da nije u mogućnosti da dostavi kopije traženih akata koji sadrže informacije o svim navedenim ugovorima ove ustanove za navedeni period jer u tom periodu godine nije sklapala navedene ugovore. Shodno navedenom, zahtjev za pristup traženoj informaciji odbijen je kao neosnovan, saglasno čl. 30. stav 1. zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG"br.44/12).


547
21. 11. 2016.
MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora
Dostavljanje svih kopija ugovora i /ili sporazuma o ustupanju zaposlenih koje je Muzej grada Perasta zaključio sa agencijama za zapošljavanje u avgustu, septembru i oktobru 2016. godine.

591
29. 11. 2016.
Odbijen - preuzmite pdf
Neosnovan
Postupajući po podnijetom zahtjevu, OJU Muzeji Kotor je utvrdila da nije u mogućnosti da dostavi kopiju traženih akata koji sadrže informacije o svim gore navedenim ugovorima ove ustanove za navedeni period godine jer u tom periodu nije sklapala navedene ugovore.