Saopštenje za javnost – eloksirana bravarija na Muzeju grada Perasta

Poštovani,

Imajući u vidu pojačano interesovanje medija i javnosti tokom posljednjih dana o eloksiranoj bravariji koja je postavljena na baroknoj palati Bujović – Muzeju grada Perasta (organizacionoj jedinici OJU „Muzeji“ Kotor), o čemu je pisano na više internet portala i u štampanim medijima, obaveza mi je da zainteresovanu javnost bliže upoznam sa određenim pojedinostima koje se odnose na predmetnu tematiku. 

Na samom početku, ističem da je do postavljanja eloksirane bravarije došlo prije mog stupanja na dužnost direktora OJU „Muzeji“ Kotor 8. novembra 2018. godine, kao i da je to prvi problem koji sam mapirao u ustanovi i o kojem sam odmah obavijestio Savjet ustanove i osnivača, Opštinu Kotor, u cilju rješavanja istog, te naišao na njihovu dobru volju i podršku u tom smislu. Dodajem i da sam javno i otvoreno govorio o ovom problemu tokom više medijskih nastupa i intervjua koje sam imao od dolaska na ovu funkciju.

Međutim, pitanje postavljanja i postojanja eloksirane bravarije na Muzeju grada Perasta, nažalost, nije novo i nepoznato. Uvidom u dokumentaciju Muzeja, saznaje se da je još 2010. eloksirana bravarija postavljena na četiri otvora u prizemlju na zgradi aneksa Muzeja (vrata i prozori).

Godine 2012. u prizemlju palate Bujović (Muzej grada Perasta) postavljena je eloksirana bravarija na još pet prozora. Dakle, zaključno sa 2012. godinom ukupno devet prozora i vrata na Muzeju grada Perasta bilo od eloksirane bravarije.

Dalje, tokom druge polovine 2018. godine (u mjesecima prije mog stupanja za dužnost direktora ustanove, što još jednom naglašavam), u saradnji sa Direkcijom za uređenje i izdradnju Kotora, postavljena je eloksirana bravarija na ostalim prozorima i vratima Muzeja grada Perasta i na aneksu Muzeja, gdje su stavljena i škura.

Potrebno je, takođe, dodati da su stariji drveni prozori i vrata Muzeja grada Perasta bili u znatnoj mjeri oštećeni, direktno utičući na pogoršanje sigurnosti i uslova u kojima se čuvaju muzejski predmeti i muzejska dokumentacija. Međutim, ne smatram da je eloksirana bravarija bila najbolje rješenje, s obzirom na to da sam po formalnom obrazovanju i svojim radnim iskustvom direktno vezan za kulturnu baštinu, te da pratim i poznajem propise i praksu u domenu zaštite kulturne baštine. Stoga, ističem da se, tokom nešto više od dva mjeseca koliko sam zapslen u Muzeju, u saradnji sa kotorskom Opštinom i drugim subjektima, u kontinuitetu i aktivno radi na saniranju navedenog problema i ublažavanju posljedica. Nadam se da će tokom ove godine isti konačno biti adekvatno riješen, a novi drveni prozori i vrata postavljeni u skladu sa konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, koje ćemo im prethodno zatražiti.

I za sam kraj – novopostavljena eloksirana bravarija, bojim se da nije jedini i najveći problem sa kojim se susrijeće naša ustanova. Na rješavanju brojnih izazova u OJU „Muzeji“ Kotor, posebno na stvaranju adekvatnih uslova za čuvanje i prezentaciju muzejskih predmeta, koji su u skladu sa propisima, želim proaktivno da radim i već sam započeo prve aktivnosti. U tom smislu imam i podršku Opštine Kotor, što je važno, jer je ona i osnovala Muzej. Muzej grada Perasta predstavlja dragulj ne samo ovog gradića, Kotora i Boke, već i cijele Crne Gore, ali i svjetske kulturne i prirodne baštine, čiji su Kotor i Boka (iako posljednjih decenija vidno i značajno degradirani i devastirani), još uvjek, a nadamo se da će biti i zauvijek – integralni dio.

S poštovanjem,

DIREKTOR
Dušan Medin, s. r.